Small-Angle Neutron Scattering at the Pulsed Reactor IBR-2 : Current Status and Prospects

Kuklin, A. I. (Corresponding author); Ivankov, O. I.; Rogachev, A. V.; Soloviov, D. V.; Islamov, A. Kh.; Skoi, V. V.; Kovalev, Yu. S.; Vlasov, A. V.; Ryzykau, Yu. L.; Soloviev, A. G.; Kucerka, N.; Gordeliy, V. I.

Woodbury, NY : MAIK "Nauka/Interperiodica" (2021)
Fachzeitschriftenartikel

In: Crystallography reports
Band: 66
Heft: 2
Seite(n)/Artikel-Nr.: 231-241

Identifikationsnummern