Erratum to: Novel pH-Sensitive Microbial Rhodopsin from Sphingomonas paucimobilis

Maliar, N.; Okhrimenko, I. S.; Petrovskaya, L. E.; Alekseev, A. A.; Kovalev, K. V.; Soloviov, D. V.; Popov, P. A.; Rokitskaya, T. I.; Antonenko, Y. N.; Zabelskii, D. V.; Dolgikh, D. A.; Kirpichnikov, M. P.; Gordeliy, V. I. (Corresponding author)

Dordrecht : Springer Science & Business Media B.V. (2021)
Fachzeitschriftenartikel (Erratum/Correction)

In: Doklady biochemistry and biophysics
Band: 497
Heft: 1
Seite(n)/Artikel-Nr.: 158-158

Identifikationsnummern