Metabolic Fate of Human Immunoactive Sterols in Mycobacterium tuberculosis

Varaksa, Tatsiana; Bukhdruker, Sergey; Grabovec, Irina; Marin, Egor; Kavaleuski, Anton; Gusach, Anastasiia; Kovalev, Kirill; Maslov, Ivan; Luginina, Aleksandra; Zabelskii, Dmitrii; Astashkin, Roman; Shevtsov, Mikhail; Smolskaya, Sviatlana; Kavaleuskaya, Anna; Shabunya, Polina; Baranovsky, Alexander; Dolgopalets, Vladimir; Charnou, Yury; Savachka, Aleh; Litvinovskaya, Raisa; Hurski, Alaksiej; Shevchenko, Evgeny; Rogachev, Andrey; Mishin, Alexey; Gordeliy, Valentin; Gabrielian, Andrei; Hurt, Darrell E.; Nikonenko, Boris; Majorov, Konstantin; Apt, Alexander; Rosenthal, Alex; Gilep, Andrei; Borshchevskiy, Valentin (Corresponding author); Strushkevich, Natallia (Corresponding author)

Amsterdam [u.a.] : Elsevier (2020, 2021)
Fachzeitschriftenartikel

In: Journal of molecular biology : JMB
Band: 433
Heft: 4
Seite(n)/Artikel-Nr.: 166763

Identifikationsnummern