Unusual features of the c-ring of F1FO ATP synthases

Vlasov, A. V.; Kovalev, K. V.; Marx, S.-H.; Round, E. S.; Gushchin, I. Yu.; Polovinkin, V. A.; Tsoy, N. M.; Okhrimenko, I. S.; Borshchevskiy, V. I.; Büldt, G. D.; Ryzhykau, Yu. L.; Rogachev, A. V.; Chupin, V. V.; Kuklin, A. I.; Dencher, N. A.; Gordeliy, Valentin (Corresponding author)

London] : Macmillan Publishers Limited, part of Springer Nature (2019)
Fachzeitschriftenartikel

In: Scientific reports
Band: 9
Seite(n)/Artikel-Nr.: 18547

Identifikationsnummern

Downloads