Molecular model of a sensor of two-component signaling system

Ryzhykau, Yury L.; Orekhov, Philipp S.; Rulev, Maksim I.; Vlasov, Alexey V.; Melnikov, Igor A.; Volkov, Dmytro A.; Nikolaev, Mikhail Yu.; Zabelskii, Dmitrii V.; Murugova, Tatiana N.; Chupin, Vladimir V.; Rogachev, Andrey V.; Gruzinov, Andrey Yu.; Svergun, Dmitri I.; Brennich, Martha E.; Gushchin, Ivan Yu.; Soler-Lopez, Montserrat; Bothe, Arne; Büldt, Georg; Leonard, Gordon; Engelhard, Martin; Kuklin, Alexander I.; Gordeliy, Valentin I. (Corresponding author)

London] : Macmillan Publishers Limited, part of Springer Nature (2021)
Fachzeitschriftenartikel

In: Scientific reports
Band: 11
Seite(n)/Artikel-Nr.: 10774

Identifikationsnummern

Downloads