Correction for Kovalev et al., High-resolution structural insights into the heliorhodopsin family

Kovalev, Kirill; Volkov, D.; Astashkin, R.; Alekseev, Alexey; Gushchin, I.; Haro-Moreno, Jose M.; Chizhov, I.; Siletsky, S.; Mamedov, M.; Rogachev, A.; Balandin, T.; Borshchevskiy, V.; Popov, A.; Bourenkov, G.; Bamberg, E.; Rodriguez-Valera, Francisco; Büldt, G.; Gordeliy, Valentin

Washington, DC : National Acad. of Sciences (2020)
Fachzeitschriftenartikel (Erratum/Correction)

In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Band: 117
Heft: 11
Seite(n)/Artikel-Nr.: 6275-6275

Identifikationsnummern

Downloads