Raman Scattering: From Structural Biology to Medical Applications

Vlasov, Alexey V.; Maliar, Nina L.; Bazhenov, Sergey V.; Nikelshparg, Evelina I.; Brazhe, Nadezda A.; Vlasova, Anastasiia D.; Osipov, Stepan D.; Sudarev, Vsevolod V.; Ryzhykau, Yury L.; Bogorodskiy, Andrey O.; Zinovev, Egor V.; Rogachev, Andrey V.; Manukhov, Ilya V.; Borshchevskiy, Valentin I.; Kuklin, Alexander I.; Pokorný, Jan; Sosnovtseva, Olga; Maksimov, Georgy V.; Gordeliy, Valentin I. (Corresponding author)

Basel : MDPI (2020)
Buchbeitrag, Fachzeitschriftenartikel (Review Article)

In: Crystals : open access journal
Band: 10
Heft: 1
Seite(n)/Artikel-Nr.: 38

Identifikationsnummern

Downloads